Regulamin konkursu ?Ślady Pamięci? poświęconego męczeństwu duchowieństwa polskiego w XX wieku

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu na temat

MĘCZEŃSTWA DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO W XX WIEKU

skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

 1. ORGANIZATOR
 2. Organizatorem Konkursu jest Kuria Diecezji Kaliskiej, z siedzibą w Kaliszu, ul. Widok 80-82, kod pocztowy 62-800 Kalisz oraz Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.
 3. Z ramienia organizatora osobą odpowiedzialną za realizację Konkursu i kontakt z jego uczestnikami jest: ks. Sławomir Kęszka, tel. 62 766 07 02, e-mail: blizin@autograf.pl
 4. Regulamin dostępny jest również w siedzibie Kurii Diecezjalnej w Kaliszu oraz na stronie internetowej Diecezji Kaliskiej: www.diecezja.kalisz.pl i stronie internetowej Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu: swietyjozef.kalisz.pl

 

 1. CEL I ZAKRES KONKURSU

Celem Konkursu jest:

* ocalenie od zapomnienia osób, miejsc i wydarzeń z terenu Diecezji Kaliskiej związanych z męczeństwem duchowieństwa polskiego w XX wieku,

* popularyzacja wśród młodzieży wiedzy na temat historii Kościoła Kaliskiego w XX wieku,

* rozwijanie postaw patriotycznych oraz poczucia przynależności do wspólnoty parafialnej i Diecezji.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnikami Konkursu mogą być pojedynczy uczniowie lub zespoły autorów ze szkół działających na terenie Diecezji Kaliskiej.
 2. Prace winny mieć charakter samodzielny.
 3. Prace konkursowe winny być przekazywane na adres: Kuria Diecezjalna, ul. Widok 80-82, 62-800 Kalisz z dopiskiem: Konkurs ? ŚLADY PAMIĘCI, nie później niż do 15.05.2017 r.
 4. Warunkiem przyjęcia prac konkursowych jest dołączenie do nich przez opiekuna (katechetę lub nauczyciela) nazwiska lub nazwisk autorów pracy wraz z określeniem nazwy klasy i nazwy szkoły do której on lub oni uczęszczają.
 5. Udział w Konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 1. FORMA PRACY KONKURSOWEJ
 2. Uczestnicy Konkursu winni przygotować pracę pisemną (z wykorzystaniem materiału ilustracyjnego obrazującego wybrany temat i dołączeniem wykazu wykorzystanych źródeł) lub prezentację multimedialną (także zaopatrzoną w wykaz wykorzystanych źródeł).
 3. Objętość prac dowolna.

 

 1. JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
 2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w składzie: ks. dr. Jacek Plota, ks. dr Jerzy Adamczak, ks. dr hab. prof. UAM Michał Kieling, ks. dr Sławomir Kęszka.
 3. Ocena prac konkursowych będzie polegała na przyznaniu każdej pracy punktów od 1 do 10. Prace konkursowe będą punktowane z uwzględnieniem wartości naukowej pracy, jej nowatorskiego ujęcia, wykorzystanych źródeł, literatury, oraz inicjatywy i pomysłowości autorów.
 4. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach ? uczniów szkół gimnazjalnych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 5. Lista laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości przez organizatora Konkursu na stornach internetowych Diecezji Kaliskiej, a wykaz osób nagrodzonych w Dwutygodniku Diecezji Kaliskiej ?Opiekun?.

 

 1. NAGRODY
 2. Jury Konkursu przyznaje nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych: uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 3. Uczestnicy Konkursu otrzymują: I nagrodę, II nagrodę, III nagrodę.
 4. Oprócz nagród wymienionych w pkt. 2 przewidziane są wyróżnienia, a w przypadku pozyskania darczyńców (sponsorów) nagrody specjalne.
 5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
 6. Na wniosek katechety/nauczyciela istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia o udziale w Konkursie.
 7. Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród nastąpi w 10.06.2017 r. w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu (Plac św. Józefa 7). Uczestnicy Konkursu zostaną o tym powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

 

 

Termin nadsyłania prac konkursowych 15.05.2017 r.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *